Välisriigis püsiva elukoha registreerimine

Elukoha andmete korrastamine rahvastikuregistris on konsulaarseadusest lähtuvalt kohustuslik. Kui Eesti kodanik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise riiki, esitab ta uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Kehtiva ID-kaardi ja PINide olemasolu korral on võimalik oma välisriigi elukoha andmed esitada mugavalt e-rahvastikuregistris.

Kui e-teenust kasutada pole võimalik, saab elukoha registreerimise taotluse esitada elukohariigis olevale või seda riiki teenindavale konsulaarametnikule. Avalduse (ankeet) võib esitada tavaallkirjaga e-posti teel ja juurde tuleb lisada passi või ID-kaardi koopia.